Master Cleaner Hit 11

0.00

Master Cleaner Hit 11 on universaalne kontsentreeritud leelise ja veebaasil puhastusvahend.
Puhastab kergelt: õlised-, rasvased-, markeri-, värvi ja kleebise jäljed. Võib kasutada erinevatel pindadel, aga ettevaatlik peab olema värviliste metallidega. Omab ka antistaatilist efekti. Võib kasutada aurugeneraatorites, kuuma aura seadmetes ja pesuvannides. Ei ole ohtlik riietele ja nahale. Ei sisalda fosfaate, on biolagunev, mitte süttiv ja mitte lenduv.
Soovitav kasutus temperatuur on 30C-60C. Temperatuuri tõusul efektiivsus suureneb.

Choose An Option...
0,5 L metall pudel
5 L plastkanister
10 L plast kanister
20 L metall kanister UN
25 L plastkanister
200 L (Ei sisalda konteineri hinda)
500 L (Ei sisalda konteineri hinda)
1000 L (Ei sisalda konteineri hinda)

Kirjeldus

Kasutamine:
Lahuse valmistamisel tuleb kontsentraat valada vette, mitte vastupidi. Lahusti peale kandmine peab toimuma alt ülese. Jätke lahusti mõneks ajaks toimima, aga ärge laske sellel ära kuivada.
Väga tugevalt määrdunud pinnad tuleks pesta lahustiga 40% kontsentraati + 60% vett.
Tugevalt määrdunud detailid – 30% kontsentraati + 70% vett.
Kontsentratsiooni suurendamine rohkem kui 50% ei paranda pesemis omadusi.
Veega mitte lahustatud kontsentraat ei tööta üldse.
Tavalise mustuse puhul võib kontsentreeritust vähendada alates 5% kuni 0,1% (olenevalt mustuse tüübist või astmest).
Pärast lahusega töötlemist peske pealispind veega (surve all või ilma)

H225 – Väga tuleohtlik vedelik ja aur; H304 – Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav; H315 – Põhjustab nahaärritust; H335 – Võib põhjustada hingamisteede ärritust; H336 – Võib põhjustada unisust või peapööritust; H361d – Arvatavasti kahjustab loodet; H373 – Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel; P201 – Enne kasutamist tutuvuda erijuhistega; P210 – Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. Mitte suitsetada; P260 – Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata; P280 – Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski; P314 – Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole; P403+P235 – Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas.
Üksnes kutsealaseks kasutamiseks. Tähelepannu! Vältida kokkupuudet-enne kasutamist lugeda juhiseid!

Lisainfo

Mõõtmed -