Nikotiin (CAS 54-11-5)

0.00

Nikotiin (CAS 54-11-5)

Nikotiin on tubakas sisalduv aine, tubaka nikotiinisisaldus, kuna tubakas on erinevaid liike ja päritolu, tubaka leelisesisaldus on iga osa erinev. Sigaretitehase jäägid (tubakapulber), mis sisaldavad umbes 1% kuni 2% nikotiini, tubaka varred ja ribid suitsetavad nikotiini, mis sisaldab umbes 1% nikotiini, suitsetatud sigarett sisaldab nikotiini umbes 3%. Puhas nikotiin on värvitu õline vedelik, mis seguneb veega alla 60 ℃, hüdraat, üle 210 ℃, seguneb ka veega. Ebastabiilne, tõenäoliselt lenduv, vees ja orgaanilistes lahustites lahustuv. Nikotiin on alkaloid, seega kõik aluse omadused sooladest ja hapetest koosnevale ühendile. Valguse ja õhu pruuniks ja kleepuvaks muutumise korral on veider lõhn ja tugev ärritaja.

Ohulause(d)
H300 + H310 + H330: Surmav allaneelamisel, kokkupuutel nahaga või sissehingamisel.
H315: Põhjustab nahaärritust.
H318: Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi.
H411: Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Hoiatuslause(d)
P262: Vältida silma, nahale või riietele sattumist.
P273: Vältida sattumist keskkonda.
P280: kandke kaitsekindaid/ kaitseriietust/ kaitseprille/ näokaitset/ kuulmiskaitset.
P302 + P352 + P310: NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. Pöörduge viivitamatult MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arsti poole.
P304 + P340 + P310: SISSEHINGAMISE KORRAL: viia isik värske õhu kätte ja hoida mugavas kohas, et saaks hingata. Pöörduge viivitamatult MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arsti poole.
P305 + P351 + P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldage kontaktläätsed, kui need on olemas ja seda on lihtne teha. Jätkake loputamist.

Choose An Option...
5 L plastkanister
10 L plast kanister
20 L metall kanister UN
25 L plastkanister
200 L (Ei sisalda konteineri hinda)
500 L (Ei sisalda konteineri hinda)
1000 L (Ei sisalda konteineri hinda)
Tootekood: 54-11-5 Kategooriad: ,

Kirjeldus

Teave
Tööstusharud: farmaatsiatööstus
CAS number: 54-11-5
WE number: 200-193-3
Keemiline valem: C10H14N2
Molaarmass: 162,23 g/mol
Tollitariifikood: 29397910
ADR: UN1654
Muud füüsikalised omadused
Sulamis-/külmumispunkt: -79°C
Keemispunkt / vahemik: 247°C
Suhteline tihedus: 1,01 g/cm3

Lisainfo

Kaal -
Saadaval kogused

5 L plastkanister, 10 L plast kanister, 20 L metall kanister UN, 25 L plastkanister, 200 L (Ei sisalda konteineri hinda), 500 L (Ei sisalda konteineri hinda), 1000 L (Ei sisalda konteineri hinda)