Lahusti BC06-3019

0.00

Lahusti BC06-3019 – piduripuhastaja, mis eemaldab tõhusalt mustuse.
Väga kiiresti aurustuv puhastusaine, mis eemaldab kõige väiksemad õlide osakesed pinnalt.
Meie toode on ainulaadne selle poolest, et see on täielikult haihtuv ja ei jäta jääke. Ei sisalda atsetooni ega atsetaate. Ei põhjusta korrosiooni. Võib kasutada erinevat tüüpi plastikutega. Võib kahjustada kummitooteid.
Kasutatakse määrde, õli, tahma, piduritolmu ja vedeliku eemaldamiseks. Tänu oma kiirele kuivamisajale on võimalilk puhastatud detailid peaaegu koheselt kasutada ja tööd jätkata.
Samuti sobib kasutamiseks kui universaalne tehniline puhastusvahend kõigi mehaaniliste osade puhastamiseks õlist ja muudest saasteainetest.
Lahusti BC06-3019 saab kasutada ka elektriliste kontaktide ja ühenduste puhastamiseks

Füüsikalised ja keemilised omadused:
Värvus: läbipaistev, värvitu.
Lõhn: nõrk erilõhn

Choose An Option...
0,5 L metall pudel
5 L plastkanister
10 L plast kanister
20 L metall kanister UN
25 L plastkanister
200 L (Ei sisalda konteineri hinda)
500 L (Ei sisalda konteineri hinda)
1000 L (Ei sisalda konteineri hinda)
Tootekood: - Kategooriad: , ,

Kirjeldus

H226 – Tuleohtlik vedelik ja aur;
H312 – Nahale sattumisel kahjulik;
332  – Sissehingamisel kahjulik;
H315 – Põhjustab nahaärritust;
H304 – Allaneelamisel või hingamis -teedesse sattumisel võib olla surmav;
P201 – Enne kasutamist tutuvuda erijuhistega;
P210 – Hoida eemal soojusallikast/sädemetest /leekidest/kuumadest pindadest. Mitte suitsetada;
P261 – Vältida tolmu /suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist;
P280 – Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust
/kaitseprille/kaitsemaski;
P301+P310 – ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga;
P302+P352 –NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga;
P305+ P351+P338 – SILMA SATTUMI -SE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega;
P331 MITTE kutsuda esile oksendamist.
Üksnes kutsealaseks kasuta miseks. Tähelepannu! Vältida kokkupuudet-enne kasutamist lugeda juhiseid!

Lisainfo

Mõõtmed -