Seebikivi kaustilise sooda (CAS 1310-73-2)

49.00

Seebikivi MasterChem kaustilise sooda CAS 1310-73-2
Seebikivi on kõige levinum leelis, keemiline valem NaOH.
Seebikivi on keemilise sünteesi produkt, sellist ainet looduses ei eksisteeri.
Rasvade ja proteiinide lahustamine on seebikivi oluline omadus, mida kasutatakse ära tööstuses ja ka kodustes puhastusvahendites.

Seebikivi kasutamine:
Toiduainetetööstuse mahutite ja torustike aluseline pesu, ringpesu. Samuti on seebikivi laialdaselt kasutusel tekstiili- ja paberitööstuses.
Biodiisli tootmiseks – saadakse taimeõlidest ja kasutatakse tavalise diislikütuse asendamiseks.
Kanalisatsioonitorude ummistuste lahustamiseks kuivade graanulite või geelide kujul. Naatriumhüdroksiid lagundab ummistuse ja hõlbustab selle hõlpsat liikumist piki toru.
EC 215-185-5
INDEX 011-002-00-6

Seebikivi kaustilise sooda tootekirjaldus (TDS)

Choose An Option...
25 kg kott

Kirjeldus

Ettevaatust
H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi
H290 Võib söövitada metalle
P260 Tolmu/suitsu/pihustatud ainet mitte sisse hingata.
P280 Kanda kaitsekindaid/ kaitserõivastust/ kaitseprillid/kaitsemask.
P301+P330+P331 ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist.
P303+P361+P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta saastunud rõivad viivitamatult seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P310 Võtta viivitamatult ühendust MÜRGISTUSKESKUSE või arstiga.

Pakend:
25kg kott

Füüsikalised ja keemilised omaduse:
Seebikivi Masterchem on valge värvusega kristalliline ühend, võib olla nagu graanulid või helbed.
Lahustub hästi vees, eraldades palju soojust.
Hügroskoopne.
külmumispunkt: 323 °C
keemispunkt: 1388 °C
Värvus: valge värvusega
Lõhn: lõhnatu

Lisainfo

Kaal -
Saadaval kogused

25 kg kott