Lämmastikhape 56-58% (CAS 7697-37-2)

0.0039.00

Lämmastikhape (varem: salpeeterhape; keemiline valem HNO3) on söövitav värvuseta teravalõhnaline vedelik ja mürgine hape, mis võib põhjustada raskeid põletushaavu. Lämmastikhape on laialt levinud hapetest üks tugevamaid happeid.

Lämmastikhappel on iseloomulik terav lämmatav lõhn, mis pisut meenutab kloori lõhna. Toatemperatuuril eraldub kontsentreeritud, veevabast lämmastikhappest lämmastikdioksiidist koosnevat punast või kollast gaasi.

CAS: 7697-37-2

Choose An Option...
25 L plastkanister
1000 L (Ei sisalda konteineri hinda)

Kirjeldus

Lämmastikhappe kasutusalad: kasutus vaheainena, segude koostises, puhastusainena, metall/plastpindade töötlusel, abiainetena (reaktiiv ainete sünteesil), pinnatöötlusel, ioonvahetusvaikude regenereerimisel, laboriainena, väetisena, pH regulaatorina jm.

Ettevaatust
H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi
H290 Võib söövitada metalle.
EUH071 Söövitav hingamiselunditele

Lämmastikhappe kirjeldus:
Olek: värvitu kuni kergelt kollakas spetsiifilise terava lõhnaga vedelik
pH < 1, tugevalt happeline külmumispunkt: Umbes -18°C (55 – 59 %) keemispunkt: Umbes +123°C (55 – 59 %) leekpunkt: Suhteline tihedus 20 °C juures: 1350 kg/m3 56% 20°C juures Lahustuvus vees (20 °C): Lahustub vees igas vahekorras Lämmastikhappe käitlemine:
Käidelda ventileeritavas ruumis kasutades asjakohaseid kaitsevahendeid. Kasutage ainult happekindlast materjalidest vahendeid. Kasutada kinnist süsteemi. Vältida kemikaali kokkupuudet metallidega (reageerides metallidega tekib gaasiline plahvatusohtlik H2).

Lahjendamine on eksotermiline protsess. Pritsimise vältimiseks valada lahjendamisel vett happesse. Lekke korral ärge kasutage süttivaid materjale neelavaks materjaliks (saepuru jms – võimalik süttimine).
Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale.

Lämmastikhappe ladustamine:
Ladustada külmas puhtas hea ventilatsiooniga ruumides. Kaitse konteinereid lämmastikhappega otsese päikesevalguse eest. Hoida eemal mittekokkusobivatest materjalidest nagu: põlevad aineid (puit, riie, saepuru, nahk jne.), redutseerijad, leeliseid, metallpulbrid, vesiniksulfiid, alkoholid, kloraadid ja karbiidid, süsinikusisaldusega teras, tuleohtlikud vedelikud ja kroomhape. Võib reageerida ägedalt redutseerijatega, tugevate alustega, orgaaniliste ainetega, kloriididega. Võib plahvatada kokkupuutel tugevate redutseerijatega. Reageerib kõigi levinud metallidega vesiniku eraldumisega, mis võib moodustada õhuga plahvatusohtliku segu. Kaitsta füüsilist kahjustuste eest.

Lubatud säilitustemperatuur kuni +40 °C
Sobivad mahutid: roostevabast terasest mahutites (roostevabast terases 304) ja muud happekindlast materjalist valmistatud mahutid.
Kokkusobimatud materjalid: tavametallid, süsinikterasest või kummeeritud terases, polüpropüleen.

Lisainfo

Kaal -