Manganese(II) sulfate monohydrate CAS (10034-96-5) 32,5%-list ammoniaak vesi

0.00

Ohulause(d) H318: Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi.
H373: Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval sissehingamisel.
H411: Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
Hoiatuslause(d) P260: Vältida tolmu sissehingamist.
P273: Vältida sattumist keskkonda.
P280: Kandke silmade kaitset/ näokaitset.
P305 + P351 + P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldage kontaktläätsed, kui need on olemas ja seda on lihtne teha. Jätkake loputamist.
P314: Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole.
P391: lekked kokku koguda.

Choose An Option...
5 L plastkanister
10 L plast kanister
20 L metall kanister UN
25 L plastkanister
200 L (Ei sisalda konteineri hinda)
500 L (Ei sisalda konteineri hinda)
1000 L (Ei sisalda konteineri hinda)
Tootekood: 10034-96-5 Kategooria:

Kirjeldus

Kasutusala: mangaan(II)sulfaatmonohüdraat on mangaani preparaat uuringute jaoks
CASi number: 10034-96-5
Molekulmass: 169,02
Molekulaarvalem: MnSO4•H2O

Mangaan(II)sulfaatmonohüdraat on üks enim leiduvaid elemente maakoores. Mangaan tekib atmosfääris tolmu, vulkaanilise tegevuse, metsatulekahjude ja tööstusheite tagajärjel ning seda leidub ka toiduainetes ja joogivees. Kasutatakse värvainena värvainetes.

Mangaan(II)sulfaatmonohüdraat võib läbida metateesireaktsiooni erinevate kromaatide, molübdaadi ja volframaadi sooladega vesikeskkonnas, moodustades vastavad hüdraatunud mangaani rühma 6 metallioksiidid.

Lisainfo

Kaal -
Mõõtmed -
Saadaval kogused

5 L plastkanister, 10 L plast kanister, 20 L metall kanister UN, 25 L plastkanister, 200 L (Ei sisalda konteineri hinda), 500 L (Ei sisalda konteineri hinda), 1000 L (Ei sisalda konteineri hinda)