Butüülatsetaat

Butüülatsetaat

0.00

Kemikaali nimi: n-butüülatsetaat
Bütüülatsetaadi molekulvalem:
INDEX: 607-025-00-1
CAS: 123-86-4
EC: 204-658-1

Bütüülatsetaadi kasutusalad: Kasutakse keemilistes protsessides, segude koostises pinnakatetes, puhastusvahendites ja mujal.

Choose An Option...
0,5 L metall pudel
5 L plastkanister
10 L plast kanister
25 L plastkanister
20 L metall kanister UN
200 L tünn
640 L IBC konteiner
1000 L IBC konteiner

Kirjeldus

Bütüülatsetaadi klassifikaltsioon:
Hoiatus
Flam. Liq. 3 H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.
STOT SE 3 H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust.
EUH066 Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

Bütüülatsetaadi kirjeldus:
Olek: värvitu vedelik
Lõhn: puuviljalõhnaline
Sulamispunkt: -76 °C
keemispunkt: 124 – 128 °C
Leekpunkt: 27 °C
Isesüttimise temperatuur 415 °C
Erikaal: 0,881 (20 °C)
Lahustuvus vees: 5,3 g/l (20 °C)